Κληροδότημα Χριστόδουλου Ευθυμίου

Οικονομική βοήθεια σε μητέρες που απέκτησαν τρίτο τέκνο το έτος 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΤΡΙΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 (01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2014)

Το Κληροδότημα το έτος 2015 θα διαθέσει €12.000 για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων μητέρων που απέκτησαν τρίτο τέκνο το έτος 2014.

1) Οι ενδιαφερόμενες μητέρες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να κατάγονται από την Πόλη των Ιωαννίνων και να διαμένουν στην Πόλη, να έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο τουλάχιστον μέχρι τη βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και να έχουν λάβει τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

Προσοχή
Από 1/1/2011, με τον νόμο 3852/10-ΦΕΚ αριθ. 87/7-6-2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, ο Δήμος Ιωαννιτών αποτελείται από τους Δήμους: 1) Ιωαννιτών, 2) Ανατολής, 3) Περάματος, 4) Παμβώτιδας, 5) Μπιζανίου και 6) Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων, και επομένως οι ενδιαφερόμενες τρίτεκνες μητέρες που κατάγονται από τους άνω Δήμους, που καταργούνται, θεωρούνται ότι κατάγονται από την Πόλη Ιωαννίνων.

2. Το ετήσιο οικογενειακό καθαρό εισόδημά τους, του προηγούμενου της γέννησης του τρίτου τέκνου έτους, ήτοι το έτος 2013, να μην είναι υψηλότερο από το ποσό των €20.000,00, όπως θα προκύπτει αποκλειστικά από το εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ, που εκδόθηκε το 2014 και αφορά τη χρήση από 1-1-2013 έως 31-12-2013.

3. Στις μητέρες που δικαιούνται του χρηματικού βοηθήματος περιλαμβάνονται:
i. Μητέρες που έχουν δύο παιδιά και αποκτούν τρίτο τέκνο.
ii. Μητέρες που δεν έχουν παιδιά και αποκτούν τρίδυμα, τετράδυμα κτλ., δικαιούνται του βοηθήματος για ένα παιδί.
iii. Μητέρες που έχουν ένα παιδί και αποκτούν δίδυμα, τρίδυμα, τετράδυμα κτλ., δικαιούνται του βοηθήματος για ένα παιδί.
iv. Μητέρες που έχουν δύο παιδιά και αποκτούν δίδυμα, τρίδυμα, τετράδυμα κτλ., δικαιούνται του βοηθήματος για ένα παιδί.

Προσοχή:
Οι ενδιαφερόμενες μητέρες να υποβάλουν ΜΟΝΟ τα δικαιολογητικά που ζητούνται παρακάτω, ώστε να μην υποβάλλονται σε ταλαιπωρία να συγκεντρώνουν δικαιολογητικά άσχετα με το αντικείμενο.

2) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενες μητέρες είναι:
1. Το έντυπο της "Αίτησης" και το έντυπο με τα "Προσωπικά Στοιχεία Ενδιαφερόμενης Μητέρας" συμπληρωμένα. Διατίθενται από τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω  .
2. Πιστοποιητικό Δήμου Ιωαννιτών (άρθρο 1 του νόμου 3539/1997 "Σύσταση των Δήμων και των Κοινοτήτων"), περί εγγραφής των ενδιαφερομένων μητέρων στα Δημοτολόγια με την ακριβή ημερομηνία εγγραφής. Το Πιστοποιητικό αυτό, περί εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών, γίνεται δεκτό, εφόσον η μεταδημότευση έγινε πριν από την 1/1/2004  ήτοι 10 χρόνια πριν από την γέννηση του 3ου τέκνου.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
4. Επικυρωμένη, από Δημόσια Αρχή, φωτοτυπία του τίτλου σπουδών.
5. Επικυρωμένη, από Δημόσια Αρχή, φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας 6. Επικυρωμένη, από την οικεία ΔΟΥ, φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του έτους 2013.

Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις περιέχονται στην προκήρυξη που έχει  δημοσιοποιηθεί στο internet στο site: http://www.klirxe.com

H προκήρυξη καθώς και τα έντυπα (αίτηση κλπ.), διατίθενται από 26/03/2015 από το Γραφείο του Κληροδοτήματος, οδός Γαμβέττα 4, τ.κ.10678, Αθήνα, τηλ/Fax.  2103300838, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και από το  γραφείο Αγαθοεργών Καταστημάτων της Ι. Μητρόπολης Ιωαννίνων, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ Γ’ 10, Ιωάννινα, τηλ. 2651026279.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι και 30 Μαϊου 2015.

Αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν μετά την ημερομηνία αυτή ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές (η ημερομηνία της αποστολής θα προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου). Στο φάκελο αποστολής θα αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτου:

Προς το Κληροδότημα Χριστοδ. Ευθυμίου
υπόψη Τιμολέοντα Πανταζή
οδός Γαμβέττα 4
τ.κ.106 78 – Αθήνα

Προσοχή:
Το ποσόν που θα δοθεί σε κάθε μητέρα θα είναι ίσο με το πηλίκο των €12.000,00 δια του αριθμού των δικαιούμενων του χορηγήματος μητέρων.
Το χορήγημα δεν θα υπερβαίνει τις €3.000,00 στην περίπτωση που οι δικαιούμενες Μητέρες είναι λιγότερες των τεσσάρων (4).

Από το Κληροδότημα

 

Ο Χριστόδουλος Ευθυμίου

X Euthomiou

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 11 Ιανουαρίου του 1776 και πέθανε στην Αθήνα στις 11 Μαΐου του1847. Γόνος οικογένειας ευκατάστατων εμπόρων με σημαντική κτηματική περιουσία.

Στις 2 Αυγούστου 1820 ταξιδεύει στην Ιταλία και εγκαθίσταται στο Λιβόρνο και αργότερα στην Τεργέστη. Δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου. Επιστρέφει στην Ελλάδα, αρχικά στη Κέρκυρα (1836) και τρία χρόνια αργότερα στη Αθήνα (1839), την νεαρή τότε πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους, όπου συνεχίζει τις εμπορικές του δραστηριότητες, μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο Χριστόδουλος Ευθυμίου πορεύτηκε στην ζωή μόνος. Επέλεξε συνειδητά την αγαμία, την άρνηση της συνέχειας με τη δική του οικογένεια και τα παιδιά του. Πρόσφερε στην πατρίδα και την νεολαία ό,τι αποκόμισε από τον μόχθο του, για εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

 

Ανακοινώσεις για το 2016 - 2017

Προπτυχιακές Υποτροφίες
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ 

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ 

Προικοδοτημάτα
ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ

Οικονομική Βοήθεια σε Μητέρες που Απέκτησαν Τρίτο Τέκνο
ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ

Υποτροφίες Στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή (Ρ.Ε.Σ)
ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2107 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 13/10/2016

Κατάθεση στην Ε.Τ.Ε. των υποτροφιών από 01-01-2016 έως και 30-06-2016

Επικοινωνία

Γαμβέττα 4 Αθήνα (5ος όροφος)
τηλ. 210-3300838, 26510-26279