Κληροδότημα Χριστόδουλου Ευθυμίου

Το Έργο των Εκτελεστών της Διαθήκης

166 χρόνια πέρασαν από την ίδρυση των δύο Κληροδοτημάτων (έτος ίδρυσης 1847).

Όλα αυτά τα χρόνια οι Εκτελεστές της Διαθήκης του Χριστοδ. Ευθυμίου εκπλήρωσαν πιστά τη θέληση του Διαθέτη και επέκτειναν τους σκοπούς της, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισαν την περίοδο 1847-1913, που τα Γιάννινα βρισκόταν υπό τον τουρκικό ζυγό.

Το 1912 καταρτίζεται και εγκρίνεται ο πρώτος Κανονισμός του Κληροδοτήματος. Ακολουθούν άλλοι οκτώ. Ο τελευταίος με χρονολογία 20 Νοεμβρίου 1930, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 377/Α/25.11.1930, και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλέξανδρο Ζαΐμη και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεώργιο Παπανδρέου.

Το Κληροδότημα έχει έδρα την Αθήνα και διοικείται από τετραμελή Διαχειριστική Επιτροπή. Τα μέλη της Επιτροπής είναι ισόβια.

Το έτος 1978 η Διαχειριστική Επιτροπή κατέθεσε στο Εφετείο Αθηνών αίτηση για τη μεταβολή του σκοπού για «Εκπαίδευση νέων», ώστε η διάθεση των εσόδων του Κληροδοτήματος να καταστεί επωφελέστερη.

Η εκδοθείσα απόφαση (9768/1978) του Εφετείου Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση, η δε απόφαση του Εφετείου εγκρίθηκε με κοινή Υπουργική Απόφαση Παιδείας και Οικονομικών (Ε.2065/595/18.4.1979). Καταχωρείται η απόφαση:

Αποφασίζουμε
Ορίζουμε όπως τα έσοδα του κληρ/τος Χριστοδούλου Ευθυμίου τα προοριζόμενα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, διατίθενται επωφελέστερα και μετά την εξ ολοκλήρου εκτέλεση των κληροδοτημάτων των οριζομένων από τον ιδρυτή, ως ακολούθως:

α) Για την εκπαίδευση περισσοτέρων των δύο μαθητών στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή, που να κατάγονται από την πόλη των Ιωαννίνων και σε περίπτωση ελλείψεως τοιούτων, από το Νομό Ιωαννίνων.

β) Για την εκπαίδευση αρρένων και θηλέων στις Ανώτατες Σχολές του Κράτους και τις Δημόσιες Ανώτερες Σχολές ως και στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες του Κράτους, προτιμωμένων από αυτές εκείνων που έχουν την έδρα τους στα Ιωάννινα.

γ) Για την αποστολή στην αλλοδαπή για ευρύτερες σπουδές των υποτρόφων του ιδρύματος που έχουν πτυχίο Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής ή παιδαγωγικής Ακαδημίας του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ».

Οι ανωτέρω υποτροφίες θα χορηγούνται κατά τη διαδικασία και τις διατάξεις της συστατικής πράξεως, του άρθρου 108 παρ. 5 του Α.Ν. 2039/39 και του άρθρου 33 από του 18/23.8.51 Καν.Δ/τος.»

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των κεφαλαίων που κατέλιπε ο Διαθέτης, οι αρχικοί Εκτελεστές της Διαθήκης και όλοι οι άλλοι που τους διαδέχθηκαν, έχουν επιτελέσει έργο αξιοσημείωτο.

Από τα στοιχεία που ακολουθούν καταδεικνύεται ότι η διαχείριση υπήρξε συνετή και εύστοχη. 


Κεφάλαιο που άφησε ο Διαθέτης·Δρχ.37.000 


Κεφάλαιο το έτος 1892·Δρχ.·271.904


Κεφάλαιο το έτος 1911·Δρχ.·376.672


Κεφάλαιο το έτος 1925·Δρχ.·4.213.780


Κεφάλαιο το έτος 2007 euro ·15.136.730* (5.157.840.747 Δρχ.)


* Αξία χαρτοφυλακίου Κληρ/τος (μετοχές Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Ελλάδος) στις 31.12.2007.

Ο Χριστόδουλος Ευθυμίου

X Euthomiou

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 11 Ιανουαρίου του 1776 και πέθανε στην Αθήνα στις 11 Μαΐου του1847. Γόνος οικογένειας ευκατάστατων εμπόρων με σημαντική κτηματική περιουσία.

Στις 2 Αυγούστου 1820 ταξιδεύει στην Ιταλία και εγκαθίσταται στο Λιβόρνο και αργότερα στην Τεργέστη. Δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου. Επιστρέφει στην Ελλάδα, αρχικά στη Κέρκυρα (1836) και τρία χρόνια αργότερα στη Αθήνα (1839), την νεαρή τότε πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους, όπου συνεχίζει τις εμπορικές του δραστηριότητες, μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο Χριστόδουλος Ευθυμίου πορεύτηκε στην ζωή μόνος. Επέλεξε συνειδητά την αγαμία, την άρνηση της συνέχειας με τη δική του οικογένεια και τα παιδιά του. Πρόσφερε στην πατρίδα και την νεολαία ό,τι αποκόμισε από τον μόχθο του, για εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

 

Ανακοινώσεις για το 2016 - 2017

Προπτυχιακές Υποτροφίες
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ 

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ 

Προικοδοτημάτα
ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ

Οικονομική Βοήθεια σε Μητέρες που Απέκτησαν Τρίτο Τέκνο
ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ

Υποτροφίες Στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή (Ρ.Ε.Σ)
ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2107 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 13/10/2016

Κατάθεση στην Ε.Τ.Ε. των υποτροφιών από 01-01-2016 έως και 30-06-2016

Επικοινωνία

Γαμβέττα 4 Αθήνα (5ος όροφος)
τηλ. 210-3300838, 26510-26279